Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

[:pl]

fragment mapy terenów poprzemysłowychOpracowanie Strate­gicznej Oceny Odd­zi­ały­wa­nia na Środowisko wykonu­jemy zgod­nie z obow­iązu­jącą pod­stawą prawną, którą stanowi art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp­ni­a­niu infor­ma­cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce­nach odd­zi­ały­wa­nia na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późn. zm.).

Artykuł 46. wyżej wymienionej Ustawy brzmi:

Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:
1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania fragment mapy użytkowania terenuprzestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;
2) polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
3) polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

Podstawą Strate­gicznej Oceny Odd­zi­ały­wa­nia na Środowisko jest przygotowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko, która zawiera:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Dokument zostaje również zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

[:]